Algemene Voorwaarden


Fruit-land.be behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze site te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Fruit-land.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beƫindigen.

1. Privacy

Fruit-land.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd. Fruit-land.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen. Daarnaast verbindt Fruit-land.be zich ertoe de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 te eerbiedigen. Deze verordening regelt alles m.b.t. gegevensopslag van derden.

2. Persoonlijke gegevens

Bij iedere bestelling wordt gevraagd naar de gegevens (Naam, email en telefoonnr) van de klant. Dit dient om de bestelling verder te kunnen afhandelen. Zonder deze gegevens kan Fruit-land.be de online-bestellingen niet opvolgen en afwerken. De klantgegevens worden minimum 3 jaar bijgehouden maar worden onder geen beding doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor afhandeling bestelling. Indien Fruit-land.be in de toekomst start met het rondsturen van "nieuwsbrieven" dan zal aan iedere bestaande klant een uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden om ook hiervoor de gegevens te mogen gebruiken. Conform de Europese verordening kan iedere klant (van wie de gegevens werden opgeslagen) deze gegevens inkijken, updaten of indien gewenst laten verwijderen. Het volstaat hiervoor een afspraak te maken met dhr Tom Van Hecke (dit via mail of telefonisch).

3. De prijzen

Alle prijzen welke vermeld staan op de website zijn richtprijzen. Wij behouden ons het recht om hiervan af te wijken. Dit omdat de aankoopprijs van de producten frequent wijzigt. Bij bestelling van producten online, kunnen de prijzen niet als afdwingbaar worden aanzien, dit ten gevolge van de fluctatie van aankoopprijzen.